Pagrindiniai faktai

 • Mokykla pradėta statyti 1988 metais. 
 • 1992 m. rugsėjo 1 dieną ji duris mokiniams atvėrė kaip devynmetė bendrojo lavinimo mokykla.
 • 1995 metų rudenį mokykla tapo vidurine.
 • Po 2006 metų balandį vykusios vidurinio ugdymo programos akreditacijos 2006 m. rugsėjo 1 d. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Vidiškių vidurinė mokykla tapo gimnazija.
 • Nuo 2009 m. rugpjūčio 31 d. prie gimnazijos prisijungė 4 skyriai: Kazitiškio ir Mielagėnų (anksčiau buvusios savarankiškos pagrindinės mokyklos) bei Bernotų ir Švedriškės (anksčiau buvę kitų mokyklų pradinio ugdymo skyriai).
 • 2009 m. rugsėjo 1 d. nutraukta Švedriškės skyriaus veikla.
 • 2012 m. birželio 27 d. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-115 patikslintas gimnazijos pavadinimas: Ignalinos r. Vidiškių gimnazija, taip pat uždarytas gimnazijos Bernotų skyrius. 
 • 2014 m. gegužės 29 d. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-63 panaikintas Kazitiškio skyrius ir įsteigtas gimnazijos Dūkšto skyrius, kuriame mokysis III-IV gimnazijos klasių mokiniai.
 • Gimnazija vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo, neformaliojo švietimo programas.
 • 2019-09-01 duomenimis, gimnazijoje mokosi 214 mokinių. Iš jų: 187 – bazinėje mokykloje, 13 – Dūkšto skyriuje, 6 – Mielagėnų skyriuje. Dar 8 vaikai lanko mišrią priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupę.
 • Vidiškių gimnazijoje dirba 45 mokytojai (iš jų Dūkšto skyriuje – 13, Mielagėnų skyriuje – 2). 1 mokytojas ekspertas,14 mokytojų yra įgiję mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, 22 –vyresniojo mokytojo. Mokinių socializacijos problemas gimnazijoje sprendžia 1 socialinis pedagogas metodininkas, 1 vyresnysis specialusis pedagogas, logopedas, sveikata rūpinasi 2 visuomenės sveikatos priežiūros specialistai.
 • Gimnazijoje veikia šios savivaldos institucijos: Gimnazijos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba, Metodinė taryba, dalykų mokytojų metodinės grupės.
 • Gimnazijoje sukurta kokybiškam ugdymui palanki edukacinė aplinka. Gimnazijos pastatas renovuotas, tvarkoma aplinka. Visi mokomieji kabinetai (bazinėje mokykloje) aprūpinti naujais baldais, kompiuteriais ir daugialypės terpės įranga, biologijos-chemijos, fizikos, menų ir technologijų kabinetai – įranga, skirta mokinių praktinei veiklai. Informacinių technologijų kabinete yra 19 darbo vietų mokiniams, interaktyvi lenta, daugialypės terpės įranga ir kt., ugdymo karjerai kabinete įrengta „Samsung“ išmanioji klasė. Gimnazijos bendruomenė naudojasi naujai įrengtu stadionu. Gerai aprūpinta biblioteka: pakankamai vadovėlių, metodinės, informacinės, grožinės literatūros, periodikos, kompiuterizuotos 5 lankytojų darbo vietos.
 • Atsižvelgiant į mokinių poreikius ir gimnazijos galimybes, organizuojamas neformalusis vaikų švietimas. Daugiausia dėmesio skiriama meniniam ( dailės būrelis, dainavimo būrelis, instrumentinė grupė, liaudies šokių kolektyvas, teatro būrelis) ir sportiniam ugdymui (sėkmingai veikia sportinių žaidimų, tinklinio ir krepšinio būreliai). Gimnazijoje organizuojami tradiciniai renginiai – kalėdinis karnavalas, Kaziuko mugė ir šeimos dienos renginys – sulaukia ne tik tėvelių, bet ir buvusių mokinių, svečių iš kitų rajono seniūnijų dėmesio.

 

GIMNAZIJOS 2019–2020 M. M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

I TIKSLAS –  Sąlygų ir veiksnių, įtakojančių mokinių pažangą ir pasiekimus, tobulinimas ir įgyvendinimas.

UŽDAVINIAI:

1. Tobulinti pamokos kokybę.

2. Pritaikyti gimnazijos aplinką edukacinėms veikloms.

 

II TIKSLAS – Mokyklos bendruomenės mikroklimato gerinimas.

UŽDAVINIAI:

1.Gerinti emocinę aplinką mokykloje integruojant mokyklos vertybių raišką į mokyklos gyvenimą.

2.Nuosekliai diegti socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programas.

3.Stiprinti mokyklos bendruomeniškus santykius.

Atnaujinta: 2019-09-17