Darbuotojų pareigybių aprašymai

Direktoriaus pareigybės aprašymas
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas
Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybės aprašymas
Žmogaus saugos mokytojo pareigybės aprašymas
Užsienio kalbos mokytojo pareigybės aprašymas
Ugdymo karjerai mokytojo pareigybės aprašymas
Technologijų mokytojo pareigybės aprašymas
Pradinių klasių mokytojo pareigybės aprašymas
Pilietiškumo pagrindų mokytojo pareigybės aprašymas
Neformaliojo švietimo mokytojo pareigybės aprašymas
Muzikos mokytojo pareigybės aprašymas
Matematikos mokytojo pareigybės aprašymas
Lietuvių kalbos mokytojo pereigybės aprašymas
Kūno kultūros mokytojo pareigybės aprašymas
Klasės kuratoriaus pareigybės aprašymas
Istorijos mokytojo pareigybės aprašymas
Informacinių technologijų mokytojo pareigybės aprašymas
Geografijos mokytojo pareigybės aprašymas
Fizikos mokytojo pareigybės aprašymas
Ekonomikos ir verslumo mokytojo pareigybės aprašymas
Dorinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas
Dailės mokytojo pareigybės aprašymas
Chemijos mokytojo pareigybės aprašymas
Biologijos, gamtos ir žmogaus mokytojo pareigybės aprašymas
Klasės auklėtojo pareigybės aprašymas
Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas
Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas
Soc. pedagogo pareigybės aprašymas
Logopedo pareigybės aprašymas
Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas
Vyr. buhalterio pareigybės aprašymas
Bibliotekininko pareigybės aprašymas
Kompiuterių įrangos derintojo pareigybės aprašymas
Video laboranto pareigybės aprašymas
Vyr. virėjo pareigybės aprašymas
Virėjo pareigybės aprašymas
Virtuvės darbininko pareigybės aprašymas
Vairuotojo pareigybės aprašymas
Valytojo pareigybės aprašymas
Prekių ir paslaugų pirkimo specialisto pareigybės aprašymas
Statinių priežiūros darbininko pareigybės aprašymas
Elektriko pareigybės aprašymas
Kiemsargio pareigybės aprašymas

Atnaujinta: 2018-11-02