Aktualijos

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija skelbia atranką mokytojo padėjėjo darbo vietai užimti

1. Pareigybės pavadinimas – mokytojo padėjėjas.
2. Darbo sutarties rūšis – neterminuota.
3. Darbo krūvis – 1 etatas.
5. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

5.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip vidurinis;
5.2. gebėjimas bendrauti su mokiniais;
5.3. gebėjimas dirbti su mokiniais padedant jiems pamokoje įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo skirtas užduotis;
5.4. pagalba mokiniams ruošiant namų darbus ir organizuojant jų užimtumą laukiančių autobuso mokinių grupėje;

5.5. gebėjimas bendrauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).

6. Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

7. Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:
7.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
7.2. gyvenimo aprašymą (CV);
7.3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;

7.4. pirmosios medicinos pagalbos kursų pažymėjimo ir higienos įgūdžių mokymo kursų pažymėjimų kopijas;

7.5. Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduotą pažymą dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį;

7.6. buvusių darboviečių rekomendacijas (papildomai).
8. Dokumentų pateikimas:

  • dokumentai pateikiami asmeniškai (Ignalinos g. 1A, Vidiškės, Ignalinos r. sav., raštinė) arba siunčiami registruotu laišku arba elektroniniu paštu mokykla@vidiskiu.ignalina.lm.lt iki 2017 m. rugpjūčio 25 d. įskaitytinai;
  • dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

9. Pretendentų atranka:

  • pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, kviečiami į pokalbį 2017 m. rugpjūčio 28 dieną 9 valandą;
  • pretendentai apie priėmimo rezultatus informuojami iš karto po atrankos.
  • Telefonai pasiteirauti: (8 386) 46337, (8 618) 59767.

Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos informacija
Ankstesni įrašai


     Išorinio vertinimo paskirtis – skatinti mokyklą tobulėti siekiant geresnės ugdymo(si) kokybės ir geresnių mokinių pasiekimų.

Išorinio vertinimo uždaviniai:

1. Nustatyti mokyklos stipriuosius ir tobulintinus veiklos aspektus, turinčius įtakos mokinių pasiekimams.

2. Konsultuoti mokyklos vadovus ir mokytojus dėl mokyklos veiklos tobulinimo.

3. Skatinti mokyklos įsivertinimą, mokyklos bendruomenės susitarimus dėl veiklos kokybės sampratos, kokybės įsivertinimo ir kokybės gerinimo.

4. Padėti priimti patikimais duomenimis grįstus sprendimus dėl pagalbos mokyklai.

5. Inicijuoti tobulinti esamas ir kurti naujas pagalbos teikimo ir konsultavimo formas mokyklai, mokytojams, mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams).

6. Teikti informaciją apie mokyklos veiklos kokybę ir skleisti mokytojų, mokyklos gerąją patirtį.

Vadovaudamasi Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680,

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija skelbia atranką chemijos mokytojo pareigoms užimti nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.

Darbo sutartis: neterminuota.

Darbo krūvis: 9 kontaktinės valandos per savaitę (chemijos pamokos 8, I, II, III/IV klasėse A kursu).

     Birželio 1–9 dienomis gimnazijoje vyko vaikų vasaros poilsio stovykla „Pušelė“ skirta 1–5 klasių mokiniams. Šios stovyklos metu 15 mokinių, prižiūrimi mokytojų, turiningai leido laisvalaikį, žaidė stalo žaidimus, piešė, aktyviai sportavo.

     Šiais metais aštuntokai nusprendė važiuoti į Šiaulius. Pakeliui užsukome pasigrožėti Burbiškio dvaru, kaip tik tuo metu žydėjo tulpės, o jų tenai ne vienas tūkstantis. Buvo gražu. Toliau važiavome į didžiausią patologijos anatomijos muziejų Lietuvoje, kuris yra Šiaulių ligoninėje. Ten išklausėme paskaitą apie rūkymo bei alkoholio žalą.

     Vieną gegužės apsiniaukusį ketvirtadienį aštuntokai išsiruošė dviračiais į Palūšę.  Daugelis aplinkinių manė, kad oras žygiui netinkamas, bet, kaip sakoma, blogo oro nėra, tik apranga netinkama. Taigi iškeliavome su gera nuotaika ir stipriai mindami pedalus.