Aktualijos

Svarbi informacija gimnazijos bendruomenei

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1160 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“ ir atsižvelgdama į Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos 2020–2021 m. m. ugdymo plano, patvirtinto Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-36, 16 punktą, skelbiu, kad:

  1. 2020-10-26 – 2020-10-30 – rudens atostogos visų klasių mokiniams.
  2. 2020-11-03 – 2020-11-08 – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vaikai ir 1–4 klasių mokiniai grįžta į mokyklą ir mokosi įprastu būdu, švietimo pagalba teikiama, mokinių pavėžėjimas ir maitinimas organizuojamas irgi įprastu būdu, tik neformalusis švietimas (būreliai) vykdomi nuotoliniu būdu.
  3. 2020-11-03 – 2020-11-08 – 5–8, I–IV klasių mokinių ugdymas(is), neformaliojo švietimo užsiėmimai ir švietimo pagalbos teikimas vyks nuotoliniu būdu pagal esamą tvarkaraštį.
  4. Ugdymas(is) nuotoliniu būdu organizuojamas tokia tvarka: 50% pamokų vyks sinchroniniu būdu (vaizdo pamoka), 50% pamokų – asinchroniniu būdu. Nuotoliniam mokymui bus naudojami „Office 365“ platformos Outlook ir Teams įrankiai.
  5. Spalio 28, 29 d. kviečiami 5–IV klasių mokinių, kuriems nuotoliniam mokymui reikalinga kompiuterinė įranga, tėvai. Atvykimas turi būti suderintas su klasės auklėtoju telefonu. Kompiuterinę įrangą išduos ir sutartį su tėvais pasirašys klasės auklėtojas.
  6. Lapkričio 5, 6 d. kviečiami 5–IV klasių mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, tėvai. Sausą davinį išduos vyr. virėja Birutė Zabalevičienė nuo 10.00 iki 15.00 valandos. Įėjimas nuo sporto aikštelės pusės.
  7. Nuo 2020 m. lapkričio 9 d. ikimokyklinis, priešmokyklinis, bendrasis ugdymas, neformalusis vaikų švietimas bus vykdomi, švietimo pagalba teikiama užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.
  8. Ši tvarka įsigalioja 2020 m. spalio 26 d.

Jūratė Sveikauskienė, direktorė
Ankstesni įrašai


     Mūsų gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 ,,Kokybės krepšelis“. Tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt.

     IV klasės mokiniai dalyvavo susitikime su KALBA.LT studijų užsienyje atstove Diana Verikaite. Viešnia kalbėjo apie tai, kaip nepasiklysti, jaustis užtikrintai, teisingai pasirinkti ir įgyvendinti savo svajones. Pateikė visą reikalingą informaciją: ką rinktis, kur stoti, kada teikti dokumentus, kokios finansavimo galimybės norint studijuoti užsienyje.

     „e-Twinning“ programa šiais metais švenčia jau 15-us savo gyvavimo metus. Šia programa siekiama skatinti Europos šalių mokyklas bendrauti, bendradarbiauti, kurti projektus ir dalintis gerosiomis patirtimis.