Dokumentai

Informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas
Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos pedagogų etikos kodeksas
Nuotolinio darbo Ignalinos r. Vidiškių gimnazijoje tvarkos aprašas
Asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašas
IKT naudojimo ir stebėsenos tvarkos aprašas
Lygių galimybių tvarkos aprašas
Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas
Aprūpinimo vadovėliais tvarkos aprašas
Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos vaiko gerovės komisijos nariai, atsakingi už patyčių prevencijos ir intervencijos koordinavimą gimnazijoje
Patyčių prevencijos priemonių planas 2018–2019 m. m.
Patyčių prevencijos tvarkos aprašas
Vaizdo kamerų naudojimo tvarkos aprašas
Pamokos stebėjimo lentelė
Mokinių pasiekimų gerinimo planas 2018–2019 m. m.
Korupcijos prevencijos programa
Lankomumo tvarkos aprašas
Darbo tvarkos taisyklės
Gimnazijos nuostatai
Veiklos planas 2018–2019 m. m.
Strateginis planas 2018–2020 m. m.
Kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Ugdymo planas

2019-2020 m.m. ugdymo planas

UP priedas

Priedo pavadinimas

1

Dalyko ilgalaikio plano forma

2

Pamokos plano forma

3

Klasės auklėtojo veiklos plano forma

4

Pasirenkamojo dalyko, dalyko modulio, grupinės konsultacijos programos forma

5

Neformaliojo švietimo programos forma

6

Individualizuotų ir pritaikytų programų formos

7

Individualaus ugdymo(si) plano forma (vidurinio ugdymo programos mokiniui)

8

Pagalbos mokiniui teikimo plano forma

9

Bendradarbiavimo su tėvais tvarkos aprašas

10

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Technologijos (mokytojas R. Malinauskas)
Žmogaus sauga
Muzika
Kūno kultūra
Technologijos (mokytoja A. Krikščionaitienė)
Dailė
Lietuvių kalba (mokytoja O. Lukoševičienė)
Anglų kalba (mokytoja I. Labuckienė)
Lietuvių kalba (mokytoja Z. Čičelienė)
Anglų k. ir vokiečių k. (mokytoja J. Raketienė)
Vokiečių kalba (mokytoja R. Vaišnorienė)
Rusų kalba
Pilietiškumo pagrindai
Ugdymas karjerai
Dorinis ugdymas
Informacinės technologijos
Istorija
Geografija
Fizika
Ekonomika ir verslumas
Chemija 8 kl.
Chemija I-IV kl.
Biologija
Matematika

 

11

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

12

Prašymų dėl pasiekimų įvertinimo objektyvumo nagrinėjimo tvarkos aprašas

13

Individualios mokinio pažangos stebėjimo ir pagalbos teikimo tvarkos aprašas

14

Mokinių atleidimo nuo privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo ir jų pasiekimų įvertinimo tvarkos aprašas

15

Neformaliojo švietimo organizavimo tvarkos aprašas

16

Individualaus ugdymo plano forma (mokiniui, mokomam namuose)

17

Socialinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

18

Dalyko, dalyko kurso, mokėjimo lygio ar dalyko modulio keitimo tvarkos aprašas

19

Mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašas

 

 

 

Atnaujinta: 2019-09-09