Dokumentai

Mokinių priėmimo į Ignalinos r. Vidiškių gimnaziją komisijos darbo reglamentas
Nuotolinio mokymo organizavimo tvarkos aprašas
Patyčių prevencijos planas 2019–2020 m. m.
Informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas
Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos pedagogų etikos kodeksas
Nuotolinio darbo Ignalinos r. Vidiškių gimnazijoje tvarkos aprašas
Asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašas
IKT naudojimo ir stebėsenos tvarkos aprašas
Lygių galimybių tvarkos aprašas
Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas
Aprūpinimo vadovėliais tvarkos aprašas
Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos vaiko gerovės komisijos nariai, atsakingi už patyčių prevencijos ir intervencijos koordinavimą gimnazijoje
Patyčių prevencijos tvarkos aprašas
Vaizdo kamerų naudojimo tvarkos aprašas
Pamokos stebėjimo lentelė
Korupcijos prevencijos programa
Lankomumo tvarkos aprašas
Darbo tvarkos taisyklės
Gimnazijos nuostatai
Veiklos planas 2019–2020 m. m.
Strateginis planas 2018–2020 m. m.
Kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Ugdymo planas

2019-2020 m.m. ugdymo planas

UP priedas

Priedo pavadinimas

1

Dalyko ilgalaikio plano forma

2

Pamokos plano forma

3

Klasės auklėtojo veiklos plano forma

4

Pasirenkamojo dalyko, dalyko modulio, grupinės konsultacijos programos forma

5

Neformaliojo švietimo programos forma

6

Individualizuotų ir pritaikytų programų formos

7

Individualaus ugdymo(si) plano forma (vidurinio ugdymo programos mokiniui)

8

Pagalbos mokiniui teikimo plano forma

9

Bendradarbiavimo su tėvais tvarkos aprašas

10

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Muzika (mokytoja A. Židanavičienė)
Technologijos (mokytojas R. Žilinskas)
Fizinis ugdymas (mokytoja V. Luneckienė)
Technologijos (mokytojas R. Malinauskas)
Žmogaus sauga
Muzika
Fizinis ugdymas (mokytojas G. Gruodis)
Technologijos (mokytoja A. Krikščionaitienė)
Dailė
Lietuvių kalba (mokytoja O. Lukoševičienė)
Anglų kalba (mokytoja I. Labuckienė)
Lietuvių kalba (mokytoja Z. Čičelienė)
Anglų k. ir vokiečių k. (mokytoja J. Raketienė)
Vokiečių kalba (mokytoja R. Vaišnorienė)
Rusų kalba
Pilietiškumo pagrindai
Ugdymas karjerai
Dorinis ugdymas
Informacinės technologijos
Istorija
Istorija (mokytoja A. Tijūnėlienė)
Geografija
Fizika
Ekonomika ir verslumas
Biologija
Matematika
Matematika (mokytoja N. Skunčikienė)
Chemija
Geografija (mokytoja S. Petkūnienė)

 

11

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

12

Prašymų dėl pasiekimų įvertinimo objektyvumo nagrinėjimo tvarkos aprašas

13

Individualios mokinio pažangos stebėjimo ir pagalbos teikimo tvarkos aprašas

14

Mokinių atleidimo nuo privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo ir jų pasiekimų įvertinimo tvarkos aprašas

15

Neformaliojo švietimo organizavimo tvarkos aprašas

16

Individualaus ugdymo plano forma (mokiniui, mokomam namuose)

17

Socialinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

18

Dalyko, dalyko kurso, mokėjimo lygio ar dalyko modulio keitimo tvarkos aprašas

19

Mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašas

 

 

 

Atnaujinta: 2020-06-05