Įsivertinimas

     Gimnazijos bendruomenė, taikydama Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-267, pasirinko veiklos tobulinimo ciklą, po kurio bus įvertintas taikomų priemonių naudingumas.

     Remiantis gimnazijos tarybos posėdžio 2018-06-19 protokolo Nr. S1-4 nutarimu, 2018–2019 m. m. tobulinami 2 srities „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“ 2.4. temos „Vertinimas ugdant“  rodikliai 2.4.1. „Vertinimas ugdymui“ ir 2.4.2. „Mokinių įsivertinimas“.

 

Atnaujinta: 2018-10-31