Įsivertinimas

     Gimnazijos bendruomenė, taikydama Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-267, pasirinko veiklos tobulinimo ciklą, po kurio bus įvertintas taikomų priemonių naudingumas.

     Problemos tyrimo būdu nuspręsta 2016–2017 m. m. tobulinti 2 srities „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“ 2.3. temos „Mokymosi patirtys“ 2.3.1. rodiklį „Mokymasis“.

 

Rodiklio tobulinimo tikslas – ugdymą orientuoti į savivaldį mokymąsi.

Uždaviniai:

1. Tobulinti pedagoginių darbuotojų kompetencijas savivaldžio mokymosi organizavimo srityse.

2. Sudaryti sąlygas mokinių savivaldžiam mokymuisi.

3. Įtraukti tėvus (globėjus, rūpintojus) į vaiko savivaldžio mokymosi procesą.

Atnaujinta: 2016-10-21